Het onderstaande is van toepassing op de website www.Zelfmoord1813.be. De gebruiker van de website Zelfmoord1813 dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert dat je akkoord gaat met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op de website gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Getuigenissen op deze website zijn over het algemeen gebaseerd op ware verhalen

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op (of via) de site niet beschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als je opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, laat het ons dan gerust weten.

Zelfmoord1813.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening op deze website. De beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de aangeleverde informatie of het gevoerde gesprek, blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de website contacteren via de contactpagina.

Beschikbaarheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zelfmoord1813 spant zich in om deze website en de hulpverlening zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar geeft geen garanties voor de goede werking ervan. Zelfmoord1813 kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en/of de hulpverlening of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de hulpverlening. Zelfmoord1813 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, de hulpverlening of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Zelfmoord1813

Zelfmoord1813 is een initiatief van de Vlaamse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. Het doel van deze portaalsite is het aanbieden van één toegangspoort waarbij zowel mensen in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaanden terecht kunnen voor telefonische hulp of hulp via e-mail of chat via het onderdeel Zelfmoordlijn 1813. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of de preventie van zelfdoding kunnen terecht op Zelfmoord1813.be.

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben (waaronder Werkgroep Verder, CGG Suïcidepreventiewerking, Zorg voor Suïcidepogers en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding).

De Zelfmoordlijn 1813 wordt bemand door vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. De dienstverlening van de Zelfmoordlijn 1813 is een aanvulling op reguliere hulp en vervangt op geen enkele wijze de reguliere professionele hulpverlening. Het is van belang dat je beseft dat onze werkwijze beperkingen heeft. De vrijwilliger van de Zelfmoordlijn 1813 geeft geen advies over geneeskundige diagnoses of over medicatiegebruik. De vrijwillige medewerkers doen niet aan bemiddeling en bieden geen langdurige begeleiding. Oproepers van de Zelfmoordlijn 1813 worden geadviseerd om zich te laten bijstaan door reguliere, professionele hulpverlening. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Onze beantwoorders kunnen hierbij een adviserende rol spelen.

Het beantwoorden van de Zelfmoordlijn 1813 valt onder de wet van het beroepsgeheim en werkt anoniem. Gesprekgegevens worden anoniem geregistreerd. Voor de statistieken, het kwaliteitsbeheer van de organisatie en eventueel wetenschappelijk onderzoek worden er geanonimiseerde verslagen en gespreksweergaves bijgehouden.

De Zelfmoordlijn 1813 kiest ervoor om volledig anoniem te werken. Ze mag onder geen enkele van onderstaande omstandigheden haar beroepsgeheim doorbreken:

 • wanneer een derde vraagt om informatie door te geven;
 • wanneer een andere hulpverlener vraagt om informatie door te geven;
 • wanneer de oproeper zelf vraagt om informatie door te geven aan een derde.

Het is de bedoeling van de Zelfmoordlijn 1813 dat mensen in alle veiligheid en in volle vertrouwen kunnen bellen, chatten of mailen met onze medewerkers. Er blijven bij een online gesprek geen sporen van het gesprek achter op de computer van de oproeper.

Procedure

Zelfmoord1813 biedt telefonische en online hulp aan. De bereikbaarheid van de Zelfmoordlijn 1813 is niet absoluut. De telefoonpermanentie kan doorgaans maximum 1 lijn ter beschikking stellen. De openingsuren van de chat staan op de homepagina. E-mails worden beantwoord binnen de 5 werkdagen. Op drukke momenten kan het aan de telefoon of via de chat voorkomen dat de oproeper een tijdje moet wachten. De Zelfmoordlijn 1813 verwijst dan door naar andere hulp zoals de huisarts, Tele-Onthaal (106) en voor acute gevallen naar het noodnummer 112. Zelfmoordlijn 1813 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de beperkte beschikbaarheid.

Voor vragen met betrekking tot de preventie van suïcide kan je via de contactpagina ook contact opnemen met VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Dit centrum is tijdens kantooruren ook telefonisch bereikbaar op 09 332 07 75 en via e-mail op info@vlesp.be. E-mails worden binnen de vijf werkdagen beantwoord.

Spoedeisende situaties

Door het contact op afstand kan de Zelfmoordlijn 1813 bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. De Zelfmoordlijn 1813 adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. De Zelfmoordlijn 1813 houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt.

De Zelfmoordlijn 1813 maakt gebruik van verschillende communicatiemedia. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet tekort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft de Zelfmoordlijn 1813 dringend advies aan gebruikers het berichtenverkeer niet te gebruiken om het bestaan van een noodsituatie te melden. De Zelfmoordlijn 1813 adviseert dringend zich direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie en/of de brandweer. Indien toch gekozen wordt om eerst contact te maken met de Zelfmoordlijn 1813 is het dringende advies gebruik te maken van de telefoon. De Zelfmoordlijn 1813 zal in die situaties altijd aandringen op het zoeken van passende oplossingen.

Wanneer een beantwoorder het gevoel heeft dat de oproeper - op het moment van het contact met Zelfmoordlijn 1813 - het leven van anderen in gevaar brengt, heeft de beantwoorder het recht om de politie te verwittigen.

Zoek hulp bij reguliere hulpverlening (huisarts, therapeut, psychiater)

Zelfmoord1813 adviseert bezoekers, gebruikers, of hulpvragers met klachten van lichamelijk, medische, psychiatrische of psychologische aard zich altijd te wenden tot reguliere (offline) hulpverlening bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

De online zelfhulpcursus voor het omgaan met suïcidale gedachten en de helplijnen van Zelfmoord1813 zijn niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar ter aanvulling daarop. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Bijvoorbeeld hulpverlening door een huisarts in een spreekkamer, of tijdens een huisbezoek.

De Zelfmoordlijn 1813 adviseert dringend het zoeken van reguliere hulpverlening bij gebruikers die:

 • de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische, lichamelijke klachten; of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen
 • de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of zelfmoord hebben
 • plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigd gedrag, of zelfmoord
 • zichzelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of drugs hebben genomen; zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht; of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven
 • een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden
 • lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het telefonische of online aanbod van Zelfmoordlijn 1813
 • via de telefoon of het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor hulpverlening per telefoon of per mail met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp
 • een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten
 • een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben
 • een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose
 • een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn

Gelijktijdige dienst- en hulpverlening

Zelfmoord1813 is zich ervan bewust dat bezoekers, gebruikers en hulpzoekers gelijktijdig in behandeling zijn of kunnen komen bij reguliere hulpverleners. In een aantal gevallen kan dit leiden tot ongewenste effecten. Zelfmoord1813 adviseert dringend gebruikers en hulpvragers hun huisarts of behandelaar op de hoogte te stellen van gebruik van de dienst- en hulpverlening door Zelfmoord1813, en de aard en intensiteit van verkregen professioneel advies of behandeling via de helpsite. 

Nadelen en beperkingen van telefonische en online dienst- en hulpverlening

Hulp via de telefoon en internet heeft voor- en nadelen. Een van de nadelen is dat Zelfmoord1813 niet in staat is een volledig beeld van je te krijgen. We helpen, maar zonder je gezicht te zien of je stem direct te horen. We zien alleen wat je intypt en horen alleen wat je door de telefoon zegt. Hierdoor zijn onze hulpverleners niet in staat een echte diagnose te stellen, zoals een huisarts in de spreekkamer dat wel kan. Wij zien bijvoorbeeld ook niet of je helemaal helder bent, of je verward oogt, of misschien onder invloed bent. 

Onze hulp is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone "spreekkamerhulpverlening" bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Het is van belang dat je beseft dat onze werkwijze beperkingen heeft. Omdat "gewone" hulpverlening die beperkingen niet heeft, adviseren we je altijd ook van deze hulp gebruik te maken.

Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is de Zelfmoordlijn 1813 niet in staat:

 • een volledig medisch of psychiatrisch onderzoek te verrichten
 • lichamelijk onderzoek te verrichten of een indruk te krijgen van de fysieke toestand van de hulpzoeker
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en het eventueel daaruit voortvloeiende gevaar
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en dringendheid van de hulpvraag
 • een (volledige) medische of psychiatrische diagnose te stellen
 • een daarop gebaseerde medische of psychiatrische behandeling te verrichten
 • medicatie voor te schrijven of te adviseren
 • in noodsituaties fysiek beveiligende maatregelen te (doen) nemen

Veiligheid internet

Voor online communicatie gebruikt de hulpverlener een computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee gewerkt wordt. Verder is de veiligheid natuurlijk afhankelijk van hoe jij je computer beveiligd hebt. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een beveiligde omgeving bevindt.

Privacy-verklaring

Je kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Indien het nodig is dat wij over persoonlijke gegevens beschikken, bijvoorbeeld voor deelname aan de studie naar de effecten van een online zelfhulpcursus voor het omgaan met suïcidale gedachten - 'Think Life' - dan vragen je expliciet je gegevens na te laten. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet (dit wordt verder toegelicht bij 'Het gebruik van Google Analytics en Cookies'). Dit kan gebruikt worden bij de wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteitsbevordering van Zelfmoord1813. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Geheimhouding hulpverleners

De vrijwilligers en hulpverleners van Zelfmoord1813 houden zich aan hun geheimhoudingsplicht, voor wat betreft de inhoud van de gevoerde telefoongesprekken, online chats en e-mails met hulpzoekers, persoonlijke inhoud van de online zelfhulpcursus Think Life en over alle andere informatie die hem/haar ter beschikking komt vanwege zijn/haar online werkzaamheden. In de vrijwilligers- of arbeidsovereenkomst van de hulpverleners zijn bepalingen opgenomen die hen verplichten tot geheimhouding over alle gegevens die zij uit hoofde van hun functie onder ogen krijgen.

Met betrekking tot de studie 'Think Life' kan VLESP in acute situaties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een serieus gevaar of dreiging voor de deelnemer, gebruik maken van beschikbare gegevens om de deelnemer direct hulp te kunnen bieden.

Het gebruik van Google Analytics en Cookies

Zelfmoord1813 maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de pc van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt. De internetbrowser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Zelfmoord1813 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zelfmoord1813.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Zelfmoord1813.be.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of webpagina's van derden of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om ieder contact goed te laten verlopen. Indien je toch een klacht hebt, kan je deze bekend maken via de contactpagina. Klachten specfiek met betrekking tot de Zelfmoordlijn 1813 kan je direct melden bij de directie van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be

Misbruik van onze diensten

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst.

Je verbind je ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website of dienstverlening op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

Pestoproepen / kwaadwillige oproepen: met het Ministerieel Besluit van 4 juni 2007 is het voor nooddiensten zoals de Zelfmoordlijn 1813 mogelijk om deze oproepen te beheren waardoor de lijnen vrij blijven voor eigenlijke oproepers.